Cografya.pro

Coğrafya sitesi

9.sınıf coğrafya kitabı lider yayıncılık 2012-2013 basımı sayfa 173,174 cevapları

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Meskenlerde kullanılan malzeme seçiminde neler etkili olmaktadır?

Meskenlerde kullanılan malzeme çeşidinde meskenin bulunduğu bölgenin iklimi,yer şekilleri gibi özellikler etkili olmaktadır.Örneğin karadenizde aşırı yağışlar yüzünden ormanın bol olması karadenizdeki evlerin yapımında ahşap malzemenin kullanılmasına sebep olmuştur.

2. Yerleşim birimlerinin toplu ya da dağınık olmasında en önemli faktörler nelerdir?

Yerleşim birimlerinin toplu olması o yerleşim yerinin bir su kaynağının etrafında düz bir alanda olduğunu gösterir, dağınık olması ise yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde görülür.

3. Yerleşim birimlerinin kırsal ya da kentsel olarak ayrımında hangi ölçütler kullanılmaktadır?

Eğer kentsel bir bir yerleşim söz konusuysa sanayi vardır , konut sayısı fazladır , ulaşım ,eğitim ,sağlık iş bulma olanakları gelişmiştir nüfüs miktarı fazladır.toplu  yerleşim yerleri mevcuttur

 kırsal bir yerleşim yerinde ise dağınık yerleşim yerleridir  tarım hayvancılıkla ilgilenilir iş olanağı sağlık eğitim,ulaşım  imkanları  düşüktür.

4. İlk yerleşmelerin kurulduğu yerlerin başlıca özellikleri nelerdir?

İlk yerleşim birimleri zamanla büyümüş, bazıları tarım dışı etkinliklerin de gerçekleştiği merkezlere dönüşmüştür. Yerleşim merkezleri, zamanla kırsal ve kentsel yerleşim birimleri olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Devletlerin oluşması, ticaretin gelişmesi ve kentlerin ortaya çıkması da yerleşik hayatla bir- likte gerçekleşmiştir.

Tarımla birlikte yerleşmeye başlayan ilk insanların konutları, genellikle saz ve kamıştan ya da çevredeki uygun malzemeden yapılmaktaydı.

İlk yerleşmeler zamanla büyümüş, birden fazla bölmeli evler yapılmıştır. Ayrıca saz ve kamışlar dışarıdan çamurla sıvanmış, böylece evin yazın daha serin kışın daha sıcak olması sağlanmıştır. Nüfus artışına bağlı olarak evlerin sayısı artmış, ilk yerleşme çekirdekleri oluşmuştur. İlk yerleşme çekirdekleri daha sonra köylere dönüşmüştür. Köylerden bazıları büyüyerek şehirlere dönüşmüştür. İlk şehirlerdeki ekonomik etkinlik tarıma dayalı olmakla birlikte tarım dışı etkinlikler de önem taşımaktaydı. Bu dönemde şehirlerin önemli fonksiyonlarından biri de ticaretti. Çevredeki köyler birçok ihtiyacını en yakın şehirden karşılamaktaydı.

5. Köy altı yerleşmelerindeki başlıca ekonomik etkinlikler nelerdir?

Başlıca ekonomik faaliyet hayvancılıktır.

6. Çizgisel yerleşmelere daha çok nerelerde rastlanır?

Akarsu kenarlarında akarsu boyunca uzanan yerleşme tipidir.

7. Yerleşmeyi sınırlandıran koşullar nelerdir?

Yerleşmeyi Sınırlayan Etmenler

– Denizler

– Kutuplar

– Çöller

– Ormanlar

– Yer şekilleri

– Toprak özellikleri

– Ekonomik özellikler

– Ulaşım olanakları

Buzul alanlar, bataklık alanlar, denizler,dağlık alanlar, çöller, sık ormanlar yerleşmeyi sınırlandıran. aşırı soğumanın yada aşırı ısınmanın olduğu insanın yaşamını devam ettiremeyeceği alanlardır.İnsanlar su kaynağı bulamayacağı, toprağı ekip biçemeyeceği yerlere yerleşmezler

B. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız.

“azdır, ahşap, toplu, sanayi şehri, tarım, kerpiç, ekonomik”

1. Su kaynaklarının az olduğu yerlerde yerleşmeler genelde toplu yerleşme şeklindedir.

2. Orman alanlarındaki meskenlerin yapımında daha çok ahşap kullanılır.

3. Fabrikaların çok olduğu şehirlere sanayi şehri denir.

4. İlk yerleşmeler tarıma uygun yerlerde gelişmiştir.

5. Tarım, hayvancılık ve madencilik gibi etkinlikleri beşerî sistemlerin ekonomik bölümü inceler.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız.

1. Meskenlerde kullanılan malzemeyi ve evlerin araziye dağılış biçimini nüfus coğrafyası

inceler. (Y)

2. Engebeli arazilerde daha çok dairesel yerleşmeler oluşmuştur. (Y)

3. Kerpiç yapılara daha çok kurak ve yarı kurak bölgelerde rastlanır. (D)

4. İndus, Ganj, Nil ve Mezopotamya ilk yerleşik hayatın görüldüğü yerlerdendir. (D)

5. Yerleşmelerde kullanılan malzemenin jeolojik yapıyla ilgisi yoktur. (Y)

6. Çöller, yerleşmeye elverişle olmayan alanlardır. (D)

7. Nüfusu 5000 ile 10.000 arasında olan yerleşim birimlerine köy denir. (Y)

8. Enlem, yerleşmeyi sınırlandırmaz. (Y)

 

1. Bir yörede dağınık yerleşmenin yaygın olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Yer şekillerinin engebeli olması B) Tarım alanlarının dar olması C) Doğal nüfus artış hızının fazla olması D) Tarım alanlarının birbirinden uzak olması E) Su kaynaklarının yeterli olması

2. I. Dağlık alanlar II. Yüksek platolar III. Alüvyal ovalar IV. Karstik yöreler V. Akarsu boyları Yukarıdaki yerlerden hangi ikisi yerleşmeye elverişli alanlardandır?

A) I ve II B) II ve IV C) I ve IV D) II ve III E) III ve V

3.

Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangileri yerleşmeye en az elve- rişlidir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

4. Yeryüzünün çok sıcak, yağışlı, kurak, yarı kurak ve soğuk alanları genelde yerleşmeye elverişli değildir. Buna göre aşağıdaki alanların hangisinde yerleşmeler, aşırı sıcak ve yağışlar nedeniyle genelde 2000 metrenin üzerindeki alanlarda toplanmıştır?

A) Kuzey Amerika’da B) Ekvator çevresinde C) Asya’nın iç kesimlerinde D) Avustralya’da E) Kutuplar çevresinde

5. I. Muson Asyası II. Çöl bölgeleri III. Ekvatoral iklim bölgesi IV. Tundra iklim bölgesi Yukarıdaki yerlerden hangileri yeryüzünde- ki ilk yerleşmelerin bulunduğu alanlardan- dır? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) II ve IV E) III ve IV

6. I. Muson Asyası II. Tropik çöller III. Batı Avrupa IV. Orta Asya Yukarıda verilen coğrafi alanlardan hangile- ri yerleşmeye elverişli değildir? A) Yalnız II B) I ve II C) Yalnız III D) II ve III E) II ve IV

7. I. Akarsu boyları II. Yüksek enlemler III. Alüvyal ovalar IV. Dağlık alanlar Yukarıdaki yerlerden hangileri ilk yerleşim birimlerinin kurulduğu alanlardandır? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV

8. Aşağıdakilerden hangisi beşerî coğrafyanın inceleme alanlarından değildir? A) Nüfus B) Yerleşme C) Tarım D) İklim E) Turizm

9. I. Nüfus II. Kapladığı alan III. Ekonomik etkinlik IV. Konut tipleri Yukarıdakilerden hangileri, kır ve kent yerle- şim birimlerinin birbirinden ayırt edilmesi- nin ölçütlerinden değildir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) II ve IV

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>