Cografya.pro

Coğrafya sitesi

9.sınıf lider yayıncılık coğrafya kitabı sayfa 24,25

1.BÖLÜM DOĞAL UNSURLAR VE COĞRAFYA
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

A.Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1.Hava olaylarını coğrafyanın hangi bilim dalı incelemektedir?
Hava olaylarını fiziki coğrafyanın dallarından olan klimatolojinin(iklim bilimi) alt dalı olan meteoroloji inceler.

2.Hidrosferden nasıl yararlanmaktayız?
Hidrosfer su küre demektir. Su, insan ve diğer anlıların yaşamı için vazgeçilmez bir unsurdur. Hayatın devamı için önemlidir. Sudan hem temel ihtiyaçlarımızı karşılarız(içme, sulama, kullanma suyu)hem de birtakım ekonomik etkinlikler suda yapılır(balıkçılık, ulaşım vb.)

3.Atmosferle hidrosfer arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz.
Atmosfer tüm iklim olayları meydana gelir. Güneş sayesinde yeryüzündeki sular buharlaşarak atmosferde yükselir, yükselen Su buharı yoğunlaşarak tekrar yağış olarak yeryüzüne düşer bu olaya su döngüsü adı verilir ve sürekli tekrar eder.

4.Doğal sistemler hangileridir? Bu sistemleri coğrafyanın hangi dalları incelemektedir?
Doğal sistemler ;Atmosfer(havaküre),Hidrosfer(suküre),Litosfer(taşküre),Biyosfer(canlılar küresi) olmak üzere dört tanedir.
Atmosferi klimatoloji inceler
Hidrosferi hidrografya inceler
Litosferi jeomorfoloji inceler
Biyosferi biyocoğrafya inceler
Bu bilim dallarının alt dallarıda vardır.

5.Coğrafi araştırmalarda en çok hangi bilim dallarından yararlanılmaktadır?
Coğrafi araştırmalar beşeri coğrafya alalında yapılıyorsa; tarih, ekonomi gibi bilim dallarından yararlanılır.
Coğrafi araştırmalar fiziki coğrafya alanında yapılıyorsa; klimatoloji, jeomorfoloji gibi bilim dallarından yararlanılır.

6.Coğrafyanın başlıca prensipleri nelerdir?
Coğrafyanın başlıca prensipleri: Dağılış, ilgi ve nedenselliktir.

7.Hidroloji ve jeomorfolojinin inceleme alanları nelerdir?
Hidroloji: Suyu inceleyen bilim dalıdır.Suyun dağılışını,insan su ilişkisini inceler.
Jeomorfoloji (Yer şekilleri Bilimi): Yer şekillerinin oluşumunu, gelişimini, bunların yerin yapısındaki taşlarla ve iklimle ilişkilerini araştıran fiziki coğrafya dalıdır.

B.Aşağıdaki sözcük ve sözcük grublarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız.
Atmosfer, taşküre, doğal, canlılar küresi, okyanus ve denizler, toprak coğrafyası, alt, beşeri, fiziki, jeomorfoloji, klimatoloji

1.Doğal ortamı hava küre, su küre, taş küre ve canlılar küresi oluşturur.
2.Atmosfer Dünyayı çepeçevre kuşatan gaz küredir.
3.Coğrafya beşeri ve fiziki sistemleri incelemek üzere ikiye ayrılır.
4.Jeomorfoloji,doğal sistemleri inceleyen fiziki coğrafyanın alt dalıdır.
5.İklim olaylarını, fiziki coğrafyanın klimatoloji dalı inceler.
6.Okyanus ve denizler su küreyi oluşturan unsurlardandır.
7.Pedoloji (toprak coğrafyası)coğrafyanın yararlandığı bilim dallarından biridir.

C.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına ‘D’,yanlış olanların karşısına ‘Y’ harfini yazınız.
1.Canlılar küresi;bitkiler,hayvanlar,insanlar gibi doğal ortamda yaşayan canlılardan oluşur.(D)
2.Jeoloji, akarsu ve göllerin oluşumunu inceler.(Y)
3.Litosfer dünyanın katı kabuğudur.(D)
4.Ekonomik faaliyetler doğal sistemler içinde ele alınır.(Y)
5.Hidrografya evrenin oluşumunu inceler,(Y)

Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

I. insanların tüneller yapması
II. insanların su kaynaklarına yakın yerlere
yerleşmeleri
III. Buzullarla kaplı olan Antarktika’da yerleşik
hayatın olmaması
Yukarıdakilerden hangileri doğanın insan
yaşamına etkisine örnektir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) II ve III D) Yalnız III
E) I, II ve III

Aşağıdaki seceneklerin hangisinde coğrafyadaki

bir bolum, o bolumun inceleme alanı

olmayan etkinlikle birlikte verilmiştir?

A) Delta oluşumu – Jeomorfoloji

B) Yağış rejimi – Klimatoloji

C) Dunya’nın şekli – Matematik coğrafya

D) Yer altı suları – Hidrografya

E) Depremler – Hidrografya

Kutuplara yakın ulkelerde aşağıdaki doğal

unsurlardan hangisi insan yaşamını daha

fazla etkiler?

A) Bitkiler B) Goller

C) Akarsular D) Buzullar

E) Kayaclar

Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın inceleme

alanı icinde yer alan doğal sistemlerden

biri değildir?

A) Galaksiler

B) Canlılar kuresi

C) Taş kure

D) Su kure

E) Atmosfer

Yer kabuğunun ic kısımları yuksek sıcaklıktadır

ve buradaki butun maddeler erimiş haldedirğ Bu

maddeler, bazen yer kabuğundaki kırıklar boyunca

yeryuzune yukselirğ Bu olaya volkanizma

denirğ Yeryuzune cıkan maddeler bazen ust uste

birikerek kabartılar oluştururğ Tek dağların bir

kısmı bu şekilde oluşmuşturğ Gunumuzde 550

kadar volkan halen etkin durumdadırğ Bunların

% 60’ı Buyuk Okyanus’un kıyılarında, % 20’si

Akdeniz kuşağında, kalanı ise okyanus ortasındaki

sırtlarda yer alırğ

Yukarıdaki metne gore aşağıdaki yargılardan

hangilerine varılmaz?

Iğ Doğal coğrafyanın nedensellik ilkesiyle ilgili

ornek vardırğ

IIğ Jeomorfolojinin inceleme alanlarından biri

orneklendirilmiştirğ

IIIğ ‹nsan ile doğa arasındaki etkileşime değinilmiştirğ

IVğ Coğrafyanın dağılış ilkesiyle ilgili ornek

vardırğ

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) III ve IV

E) II, III ve IV

 

9.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları

,

10 thoughts on “9.sınıf lider yayıncılık coğrafya kitabı sayfa 24,25

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>